Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu internetowego www.dlaprezesa.pl przez Użytkowników, rodzaje i zakres usług udostępnianych w Serwisie przez Administratora, podstawowe zasady dotyczące ochrony danych osobowych Użytkowników Serwisu zawarte w Polityce prywatności, tryb zgłaszania ewentualnych błędów lub nieścisłości w treściach publikowanych w serwisie do Administratora Serwisu oraz przypadków naruszenia praw autorskich innych podmiotów prawnych lub osób fizycznych.
 2. Każdy Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
 3. Rozpoczęcie korzystania z Serwisu i/lub Usług, dla których nie jest wymagane założenie Konta jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu.

 

Definicje

 1. Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu internetowego;
 2. Serwis – strony internetowe dostępne w domenie www.dlaprezesa.pl umożliwiające Użytkownikom sieci Internet korzystanie z usług udostępnionych w Serwisie;
 3. Domena – adres w sieci Internet zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Domen, pod którym dostępny jest Serwis. Domena o adresie www.dlaprezesa.pl jest wyłączną własnością Administratora;
 4. Użytkownik – każda osoba fizyczna lub prawna korzystająca z Serwisu;
 5. Usługi – usługi elektroniczne udostępniane przez Administratora za pośrednictwem Serwisu;
 6. Treści (content) – wszelkiego rodzaju utwory zgodnie z definicją określoną w Ustawie z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późniejszymi zmianami) np. informacje tekstowe, graficzne, multimedialne itp.;
 7. Administrator serwisu i administrator danych osobowych (Administrator) – INC Rating Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-830), przy ul. Krasińskiego 16, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000535140, posiadająca numer NIP 781-19-02-148, o kapitale zakładowym w wysokości 2.350.000 zł, opłaconym w całości;
 8. Pliki cookies – pliki zawierające dane, które mogą być wysłane ze strony internetowej Serwisu do przeglądarki internetowej Użytkownika, a następnie zapisane w jego przeglądarce. Użytkownik może samodzielnie skonfigurować przeglądarkę internetową na swoim komputerze w taki sposób, aby akceptowała ona otrzymywanie plików cookies, bądź je odrzucała;
 9. Konto – przydzielona danemu Użytkownikowi, identyfikowana za pomocą adresu e-mail, część Serwisu, za pomocą której Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach Serwisu;

 

Warunki i zasady korzystania z Serwisu

 1. Część usług dostępnych w Serwisie (np. dostęp do historii zakupów, płatności, faktur) wymaga założenia konta. Konto udostępniane jest przez Administratora nieodpłatnie. 
 2. Założenie Konta następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego udostępnionego w Serwisie oraz aktywację Konta za pośrednictwem linku wysłanego na adres e-mail podany przez Użytkownika podczas rejestracji.
 3. Utworzenie Konta jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem w przedmiocie świadczenia usług na warunkach przewidzianych w Regulaminie. Umowa o świadczenie usług zawarta jest na czas nieokreślony.
 4. Użytkownikiem Konta może zostać osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. 
 5. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych, utworzyć Konto w ich imieniu oraz dokonywać wszelkich dalszych czynności w ramach Serwisu może jedynie osoba, która jest umocowana do działania w tym zakresie w imieniu tych podmiotów.

 

Oświadczenia Administratora

 1. Serwis internetowy dlaprezesa.pl jest platformą świadczącą usługi sprzedaży informacji o podmiotach, tj: samorządy, spółki komunalne, spółki giełdowe, itp, w formie plików elektronicznych.
 2. Wszelkie treści oraz materiały dotyczące Plików mają charakter reklamowy i są własnością Administratora.

 

Odpowiedzialność Administratora

 1. Administrator nie może zagwarantować pełnej ciągłości działania serwisu oraz zapobiec przerwom w jego dostępności dla Użytkownika, które mogą być spowodowane czynnikami wewnętrznymi związanymi z rozbudową serwisu lub pracami konserwacyjnymi albo czynnikami zewnętrznymi, na które Administrator nie ma wpływu np. przerwom w dostępności Serwisu spowodowanym działaniem siły wyższej.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu Serwisu, zarówno za te spowodowane czynnikami zewnętrznymi jak i za te spowodowane czynnikami wewnętrznymi.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane bezpośrednio lub pośrednio działaniem, nie działaniem lub też jego błędnym działaniem Serwisu. Administrator nie ponosi również odpowiedzialności za utracone przez Użytkownika korzyści spowodowane bezpośrednio lub pośrednio działaniem, nie działaniem lub też jego błędnym działaniem Serwisu.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niezgodnym z Regulaminem lub niezgodnym z prawem wykorzystywaniem Serwisu przez Użytkownika.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu Serwisu wynikające z awarii spowodowanych wadliwym funkcjonowaniem sprzętu, oprogramowania lub łączy telekomunikacyjnych (systemów teleinformatycznych), których utrzymanie nie leży w gestii Administratora.

 

Obowiązki i odpowiedzialność Użytkownika

 1. Wszelkie działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Serwisu powinny być zgodne z dobrymi obyczajami oraz obowiązującymi przepisami prawa. Użytkownik nie może podejmować działań, które negatywnie wpływają na bezpieczeństwo funkcjonowania Serwisu lub szkodzą Użytkownikom.
 2. Użytkownik może posiadać i korzystać tylko z jednego Konta w Serwisie. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać Konta innym osobom.
 3. Zabrania się podawania danych niepełnych bądź nieprawdziwych. Użytkownik zobowiązany jest aktualizować dane w związku z ich zmianą. 
 4. W sytuacji, gdy Konto lub działalność Użytkownika w ramach Serwisu wymaga dodatkowej weryfikacji danych lub w przypadku powzięcia przez Administratora uzasadnionych obaw co do bezpieczeństwa Konta, dotyczących w szczególności nieuprawnionego przejęcia Konta przez inną osobę, Administrator może:
 • uzależnić korzystanie z Serwisu od potwierdzenia przez Użytkownika odpowiednimi dokumentami jego wiarygodności, w tym tożsamości,
 • czasowo ograniczyć dostęp do poszczególnych usług świadczonych w ramach Serwisu,
 • zawiesić na czas określony lub nieokreślony Konto Użytkownika.

 

Ochrona danych osobowych i polityka prywatności

 1. Korzystanie przez Użytkowników z niektórych rodzajów usług w Serwisie wymaga podania danych osobowych i wyrażenia indywidualnej zgody na ich przetwarzanie przez Administratora Serwisu. W tym przypadku podanie danych osobowych przez Użytkownika jest całkowicie dobrowolne, jednak niewyrażenie zgody na ich przetwarzanie może skutkować niemożliwością skorzystania z niektórych usług oferowanych przez Administratora Serwisu.
 2. Użytkownikowi w każdej chwili przysługuje prawo wglądu do zgromadzonych jego danych osobowych oraz żądania ich poprawienia.
 3. Administrator Serwisu zastrzega, że Serwis internetowy używa plików cookies, które poprzez zapisywanie krótkich informacji tekstowych na komputerze Użytkownika umożliwiają jego identyfikację. 
 4. Zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych oraz szczegóły dotyczące plików cookies określone są w Polityce prywatności, która jest dostępna w stopce na stronie głównej Serwisu,

 

Reklamacje dotyczące działania Serwisu

 1. Użytkownik może złożyć reklamację dotyczącą udostępnionych usług, zgłosić błąd w Serwisie lub propozycję zmiany jego funkcjonalności na adres e-mail Administratora.
 2. W przypadku reklamacji powinna ona zawierać następujące dane: imię i nazwisko Użytkownika, dane kontaktowe: numer telefonu i adres e-mail, opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane najpóźniej w ciągu 30 dni od daty przesłania reklamacji na podany adres e-mail w dziale Kontakt.

 

Rozwiązanie Umowy o Świadczenie Usług

 1. Świadczenie usług w ramach Serwisu ma charakter bezterminowy, z zastrzeżeniem postanowień zawartych poniżej.
 2. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę zawartą z Administratorem, dotyczącą wskazanego przez niego Konta, poprzez usunięcie Konta z Serwisu.
 3. Ze względów bezpieczeństwa Konto Użytkownika może usunąć wyłącznie Administrator. Aby usunąć swoje konto, Użytkownik musi skontaktować się z Administratorem drogą elektroniczną, np. za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się w zakładce "Kontakt”.
 4. W przypadku uporczywego naruszania Regulaminu przez Użytkownika, umowa może zostać rozwiązana przez Administratora ze skutkiem natychmiastowym, bez żadnych konsekwensji dla Administratora.
 5. Jeżeli umowa została rozwiązana na podstawie decyzji Administratora, Użytkownik nie jest uprawniony do ponownej Rejestracji Konta w ramach Serwisu, bez uprzedniej zgody Administratora.

 

Kontakt

 1. Użytkownik może kontaktować się z Administratorem w sprawie usług świadczonych drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu w formie:
 • pisemnej na adres: INC Rating Sp.z o.o. (dlaprezesa.pl), ul. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań,
 • elektronicznej (np. za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się w zakładce "Kontakt”).
 1. Administrator może kontaktować się z Użytkownikiem w formie:
 • pisemnej na wskazany przez Użytkownika adres korespondencyjny,
 • elektronicznej na wskazany przez Użytkownika adres e-mail,
 • telefonicznej na wskazany przez Użytkownika numer telefonu.

 

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia jego publikacji w Serwisie i jest dostępny w stopce na stronie głównej Serwisu.
 2. Administrator ma prawo wprowadzania zmian w Regulaminie. O zmianie Regulaminu Administrator poinformuje poprzez zamieszczenie informacji na stronie Serwisu. Zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Administratora, nie krótszym jednak, niż 7 dni od dnia zamieszczenie informacji na stronie Serwisu.
 3. Brak akceptacji nowego lub zmienionego Regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczny z jego rezygnacją z korzystania Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu.
 4. Wszelkie spory wynikłe pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem mające związek ze świadczeniem usług będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Administratora. W przypadku Użytkowników będących konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, wszelkie spory wynikłe pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
 5. Integralną część Regulaminu stanowi Polityka prywatności dostępna w stopce niniejszego Serwisu.