INC Rating Sp. z o.o. jest spółką zależną INC S.A.

INC Rating Sp. z o.o. działa jako agencja ratingowa na obszarze Polski oraz Unii Europejskiej. Agencja podlega nadzorowi przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA), Europejski Nadzór Bankowy (EBA) i Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA).

Z dniem 27 października 2015 r. spółka została oficjalnie zarejestrowana na terenie Unii Europejskiej przez ESMA (European Securities and Markets Authority – Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych) – jako agencja ratingowa, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 1060/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie agencji ratingowych.

Link do listy oficjalnie zarejestrowanych Agencji Ratingowych w Europie: Lista

INC Rating swoje usługi dedykuje zarówno podmiotom sektora publicznego, jak i spółkom prawa handlowego

Scoring – to ocena wiarygodności finansowej instytucji rządowych, spółek i jednostek samorządu terytorialnego.; Przy ocenianiu brana jest pod uwagę rzetelność podmiotu w wywiązywaniu się ze zobowiązań finansowych, prognozy jego sytuacji finansowej w przyszłości oraz analizy wszystkich typów ryzyka związanego z przedmiotem jego działalności.

Metodologia przyznawania oceny scoringowej przez INC Rating w sektorze samorządowym

Metodologia stosowana przez INC Rating dzieli się w głównej mierze na cztery obszary lub cztery perspektywy, z których analitycy agencji w drodze analizy eksperckiej dokonują oceny scoringowanego podmiotu. Obszary te w zwięzły sposób zostały przedstawione poniżej.

Obszary-Analizy

1. Analiza z perspektywy makroekonomicznej to kolejny krok w procesie oceny scoringowej. Istnieją dwa poziomy oddziaływania makroekonomicznego na powiaty i gminy – regionalny (województwa) i krajowy. W przypadku województw bierzemy pod uwagę tylko jeden poziom makroekonomicznego wpływu – poziom krajowy.

2. Analiza perspektywy mikroekonomicznej polega na dokonaniu dokładnego, wielowymiarowego przeglądu sytuacji wybranego podmiotu w oparciu o dane pochodzące z jego najbliższego otoczenia.

3. Analiza Zarządcza polega na dokonaniu bezstronnej oceny sprawności i skuteczności działania ocenianego podmiotu w oparciu o przyjęte wskaźniki.

4. Analiza finansowa ocenianego podmiotu jest najważniejszym elementem w procesie nadania oceny scoringowej. Jest ona rezultatem oceny zarówno makro i mikro potencjału ekonomicznego danego podmiotu w oparciu o jego decyzje administracyjne (Analiza zarządcza). Stąd przyznana ocena scoringowa w dużej mierze zależy od wyników analizy finansowej podmiotu.

Przedstawiona tutaj metodologia stanowi opis głównych jej składowych. Ostateczna ocena scoringowa jest wynikiem analizy blisko stu różnych wskaźników i trendów zaobserwowanych w budżetach i ogólnej sytuacji scoringowanych podmiotów.

Metodologia przyznawania oceny scoringowej przez INC Rating w sektorze spółek prawa handlowego

Metodologia stosowana przez INC Rating dzieli się w głównej mierze na trzy obszary lub trzy perspektywy. Obszary te w zwięzły sposób zostały przedstawione poniżej.

Obszary-Analizy

1. Analiza z perspektywy makroekonomicznej, mimo, że ma sumarycznie najmniejszą wagę, jest pierwszym krokiem w procesie analizy. Zdolność kredytowa przedsiębiorstw działających w danym kraju zależy od sytuacji gospodarczej tego kraju, jego polityki gospodarczej i ryzyka inwestycyjnego specyficznego dla tego kraju.

2. Analiza sektorowa opiera się na analizie 13 wskaźników podzielonych na 5 grup: wypłacalność, poziom zadłużenia, skala biznesowa, efektywność operacyjna i czynniki jakościowe.

3. Analiza finansowa stanowi najważniejszą część analizy scoringowej. Dotyczy ona zarówno bieżącej kondycji finansowej, ale bierze ona również pod uwagę aktualne trendy jakie zaobserwować można w poszczególnych pozycjach sprawozdania finansowego. Analiza finansowa prowadzona jest przy użyciu modelu sztucznej sieci neuronowej. Został stworzony przy użyciu bazy danych sprawozdań finansowych, zawierającej wszystkie sprawozdania finansowe każdej firmy kiedykolwiek notowanej w Polsce (na rynku GPW, NewConnect lub Catalyst) oraz próbki statystycznej z grupy niepublicznych spółek prawa handlowego w Polsce.

Metodologia przyznawania oceny scoringowej przez INC Rating w sektorze spółek komunalnych

Spółki komunalne są szczególnym przypadkiem spółek prawa handlowego, ponieważ ich sytuacja finansowa ściśle uzależniona jest od sytuacji finansowej samorządu. Z uwagi na to, wiarygodność finansowa spółki komunalnej w bezpośredni sposób powiązana jest z wiarygodnością kredytową samorządu, który jest jej właścicielem, co zostało uwzględnione poprzez włączenie oceny tego samorządu do oceny spółki komunalnej z wagą 20%.

Obszary-Analizy

Skala przyznawanych przez agencję ratingową INC Rating ocen ratingowych została zaprezentowana poniżej:

d7351d_bc816f9dcd6c42a8a53889d58df4bde5

Proces nadawania scoringu

Schemat procesu nadawania oceny ratingowej zaprezentowany został poniżej.

1. Zebranie danych;

2. Wybór zespołu analitycznego wraz ze wskazaniem Analityka Prowadzącego;

3. Sprawdzenie danych przez Analityka Prowadzącego;

4. Generowanie ocen scoringowych w oparciu o wskazaną powyżej metodykę;

5. Tworzenie raportów scoringowych przez Analityka Prowadzącego;

6. Sprawdzenie poprawności przetworzonych danych przez zespół analityczny;

7. Udostępnienie do sprzedaży przygotowanych i sprawdzonych raportów.

Proces monitorowania i przeglądu scoringu

Biorąc pod uwagę, że Jednostki Samorządu Terytorialnego (podobnie jak spółki prawa handlowego należące do tego samego sektora gospodarki) stanowią stosunkowo jednolitą grupę, niektóre z czynników, które mogą wpłynąć na ich scoringi kredytowe są takie same. Czynniki te obejmują m.in. sytuację makroekonomiczną, otoczenie prawne i polityczne. W związku z tym, analitycy INC Rating oceniają i monitorują wszystkie informacje na temat gospodarki, które są publikowane przez agencje informacyjne, banki centralne, urzędy statystyczne, firmy doradcze etc. To samo dotyczy się informacji wydawanych przez organy regulacyjne w Polsce, Komisję Europejską i samą ESMA.

Analitycy używają odpowiednich modeli ilościowych, aby sprawdzić jak ewentualne, konkretne już zmiany wpływają na daną jednostkę. Jeśli analitycy dopatrzą się istotnych różnic pomiędzy stanem faktycznym jednostki a przyznaną jej oceną scoringową, wówczas dokonywany jest przegląd scoringu zgodnie z zasadami przyjętymi przez Agencję.

Schemat procesu monitorowania i przeglądu ratingu został przedstawiony poniżej.

1. Generowanie ocen scoringowych i ich publikacja;

2. Wprowadzenie nowych danych do systemu;

3. Generowanie nowych ocen scoringowych i porównanie ich z uzyskanymi poprzednio;

4. Publikacja nowych ocen scoringowych;

proces-przyznawania-ratingu-koleczka

Back testing i walidacja metodologii

Metodologia stosowana przez Agencję podlega weryfikacji na podstawie doświadczeń historycznych, w tym w formie back testingu.
Back testing i walidacja są przeprowadzane kwartalnie oraz w sytuacji gdy Agencja dokonuje zmiany metodologii.


Definicja wystąpienia niewypłacalności ocenianiego podmiotu (default definition)

INC Rating traktuje oceniany podmiot jako niewypłacalny (defaulted) w przypadku zaistnienia któregokolwiek z poniższych zdarzeń:

– niedokonania przez podmiot terminowej spłaty kapitału oraz/lub odsetek należnych z tytułu zaciągniętych zobowiązań finansowych,

– wniesienia o upadłość, zarząd komisaryczny, likwidację lub inną formę zaprzestania działalności przez podmiot,

– wystąpienia niekorzystnej z perspektywy wierzycieli konwersji zobowiązań finansowych ocenianego podmiotu, w sytuacji gdy oferta konwersji zakłada otrzymanie przez wierzycieli wartości niższej, niż wartość określona w pierwotnych warunkach istniejących zobowiązań finansowych,

– uchwalenia przez organ nadzoru programu naprawczego JST.


Scoringi kredytowe – warunki korzystania, ograniczenia i zastosowanie

Korzystanie ze scoringów kredytowych publikowanych przez INC Rating Sp. z o.o. jest tożsame z zapoznaniem i się i akceptacją niniejszych warunków korzystania.

Scoringi kredytowe nadawane przez agencję ratingową INC Rating stanowią tylko i wyłącznie własną, niezależną opinię agencji odnośnie kondycji ekonomiczno-finansowej oraz ryzyka kredytowego ocenianego podmiotu i należy je traktować wyłącznie w ten sposób.

Celem działalności agencji ratingowej INC Rating nie jest doradztwo inwestycyjne (w rozumieniu Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi). Wobec tego scoringi kredytowe nie stanowią rekomendacji kupna, utrzymywania, czy też sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych. Scoringi wystawiane przez INC Rating również nie stanowią w żaden sposób rekomendacji odnośnie nawiązywania, utrzymywania czy też zaprzestania współpracy biznesowej z ocenianymi podmiotami. Podmioty korzystające ze scoringów nadawanych przez agencję ratingową INC Rating oraz podejmujące w oparciu o te scoringi decyzje – podejmują je wyłącznie na własne ryzyko. Agencja ratingowa INC Rating oświadcza, że nie uczestniczy w zyskach ani nie ponosi odpowiedzialności za potencjalne straty użytkowników czy też stron trzecich, jakie mogą powstać w rezultacie korzystania z nadawanych przez agencję scoringów.

Raporty tworzone przez agencję ratingową INC Rating nie stanowią prospektów, informacji i dokumentów prezentowanych potencjalnym inwestorom przez emitenta lub jego przedstawicieli w związku ze sprzedażą papierów wartościowych (w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych). Jednakże, agencja ratingowa INC Rating oświadcza, iż stosuje wszelkie niezbędne środki służące zapewnieniu, aby pozyskiwane i przetwarzane w trakcie procedury nadawania scoringu informacje, a także informacje zawarte w raportach publikowanych przez agencję były rzetelne, aktualne i pochodziły z wiarygodnych źródeł. INC Rating nie ma jednak możliwości sprawdzenia czy też potwierdzenia każdorazowo poprawności, rzetelności i aktualności omawianych informacji. Stąd też agencja ratingowa INC Rating nie bierze odpowiedzialności za prawdziwość i aktualność informacji zawartych w publikowanych raportach.

Scoringi nadawane przez agencję ratingową INC Rating, tak samo jak wystawione przez agencję ratingi, mogą podlegać zmianie czy też wycofaniu. Decyzję w tej sprawie podejmuje INC Rating.  Aktualne informacje są dostępne na stronie internetowej agencji (www.incrating.pl) oraz na stronie www.dlaprezesa.pl. INC Rating nie gwarantuje, a także nie bierze odpowiedzialności za prawdziwość oraz aktualność informacji o poziomie scoringów przekazywanych użytkownikom przez strony trzecie.

Wszelkie prawa autorskie i pokrewne, związane z przyznanymi przez agencję ratingową INC Rating scoringami kredytowymi oraz publikowanymi przez agencję raportami oraz komunikatami ratingowymi należą do agencji ratingowej INC Rating.